Nieprawidłowości

Funkcjonowanie mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

Projekty, które korzystają z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podlegają obligatoryjnej kontroli. Kontrola taka może zostać przeprowadzona na różnych etapach realizacji projektu i może dotyczyć jego wszystkich aspektów, określonych w umowie o dofinansowanie.

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r., zwanego rozporządzeniem ogólnym, nakładają na Państwo Członkowskie obowiązki związane z nieprawidłowościami, w tym m.in.: ich wykrywaniem i zapobieganiem powstawaniu, dokonywaniem korekt finansowych i odzyskiwaniem kwot nienależnie wypłaconych.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt. 36 rozporządzenia ogólnego za nieprawidłowość należy uważać każde naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego, wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangażowanego we wdrażanie EFSI, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet Unii poprzez obciążenie budżetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem (nieprawidłowość indywidualna). Dla stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości konieczne jest wystąpienie łącznie wszystkich ww. okoliczności.

Zgłaszanie nieprawidłowości

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:

  • etyczny,
  • jawny,
  • przejrzysty.

Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom stworzyliśmy proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Co należy zgłaszać

Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą podmiotu realizującego Projekt (Beneficjenta).

Zasady, jakimi Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko kieruje się przy rozpatrywaniu przekazanych zgłoszeń:

  1. Każde zgłoszenie podlega ochronie przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Informacje objęte zgłoszeniem, umożliwiające identyfikację osoby dokonującej zgłoszenie, będą chronione zarówno na etapie wyjaśniania sprawy, podczas prowadzenia ewentualnych działań zapobiegawczych, jak również w przyszłości i udostępniane wyłącznie uprawnionym urzędnikom oraz funkcjonariuszom odpowiednich służb.
  2. Wszelkie zgłoszenia będą skrupulatnie rozpatrywane zgodnie z wewnętrznymi procedurami Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  3. W przypadku wyrażenia chęci pozostania anonimowym przez osobę dokonującą zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, dokonywana będzie pełna anonimizacja zgłoszenia (ze zgłoszenia usunięte zostaną dane osobowe zgłaszającego i inne cechy pozwalające na identyfikację jego tożsamości) przed jej ewentualnym przekazaniem w celu wyjaśnienia sprawy.
  4. W przypadku zgłoszeń (głównie anonimowych), które będą niepełne i nie będzie możliwości uzupełnienia tych informacji, istnieje ryzyko, że takie Zgłoszenie nie będzie mogło zostać rozpatrzone.

28.09.2017 r.

ZWiK pozyskał kolejne dofinasowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa. Dodatkowo zostanie zakupiony agregat stacjonarny dla potrzeb tłoczni zlokalizowanej przy ulicy Gawłowskiej.

Z uwagi na wystąpienie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II”, Spółka uzyskała zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa oraz zakup agregatu stacjonarnego dla potrzeb toniczni przy ulicy Gawłowskiej tuż przy kładce. Aneks do umowy o dofinasowanie w tej sprawie z Funduszem został już podpisany. II etap Projektu to budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego, Lechickiej i Langiewicza oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego, Lechickiej i Kochanowskiego. Prace w ulicy Kraszewskiego i przyległych zostały już zakończone i można korzystać zarówno z sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej.

Dlatego też już dziś Spółka zaprasza Mieszkańców dla których ZWiK wykonał przyłącze do granicy nieruchomości do wykonywania przyłączy na terenach prywatnych.

Przebieg przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego należy uzgodnić w Dziale Technicznym ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o. (ul. Rozlazłowska 7 tel. 46 862 82 30 wew. 26, 34) i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót we własnym zakresie pod nadzorem ZWiK. Dla tego obszaru warunki techniczne otrzymają Państwo bezpłatnie. Ta promocja będzie obejmowała również obszar ulicy Załamanej. Dokładna lokalizacja sieci kanalizacyjnej została zobrazowana na mapie.

Postępowanie przetargowe na budowę nowego odcinka kanalizacji zostało już ogłoszone. Obecnie trwa ocena ofert. Liczymy, że jeszcze w tym roku rozpoczniemy roboty, które w dużej mierze będą uzależnione od warunków atmosferycznych. Zakończenie terminu realizacji tego zadania przypada na koniec maja 2018 roku.

Dzięki pozyskanemu dofinasowaniu na zakup sprzętu specjalistycznego oraz budowę kanalizacji sanitarnej Spółka ma szansę na rozwój i dążenie do doskonalenia umiejętności w zakresie eksploatacji sieci wodno – kanalizacyjnej a także na zwiększenie współczynnika skanalizowania Miasta i tym samym zwiększenie liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


13.11.2017 r.

ZWiK pozyskał kolejne dofinasowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa. Dodatkowo zostanie zakupiony agregat stacjonarny dla potrzeb tłoczni zlokalizowanej przy ulicy Gawłowskiej. Prace rozpoczniemy jeszcze w tym roku.

Z uwagi na wystąpienie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II”, Spółka uzyskała zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa oraz zakup agregatu stacjonarnego dla potrzeb toniczni przy ulicy Gawłowskiej tuż przy kładce.

Budowa kanalizacji w ulicy Kraszewskiego, Lechickiej i Langiewicza oraz budowa sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego, Lechickiej i Kochanowskiego została już zakończona i można korzystać zarówno z sieci wodociągowej jak i kanalizacyjnej.

Dlatego też już dziś Spółka zaprasza Mieszkańców dla których ZWiK wykonał przyłącze do granicy nieruchomości do wykonywania przyłączy na terenach prywatnych.

Przebieg przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego należy uzgodnić w Dziale Technicznym ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o. (ul. Rozlazłowska 7 tel. 46 862 82 30 wew. 26, 34) i wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót we własnym zakresie pod nadzorem ZWiK. Dla tego obszaru warunki techniczne otrzymają Państwo bezpłatnie. Ta promocja będzie obejmowała również obszar ulicy Załamanej.

Jeszcze w tym roku Generalny Wykonawca Firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI wyłoniony w drodze postępowania przetargowego rozpocznie prace. Zaczniemy od budowy kanalizacji od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza i Ks. Janusza i dalej już będzie układana kanalizacja w ulicy Ks. Janusza. Oczywiście realizacja robót będzie w dużej mierze uzależniona od warunków atmosferycznych. Zakończenie terminu realizacji tego zadania przypada na koniec maja 2018roku.

Dzięki pozyskanemu dofinasowaniu na zakup sprzętu specjalistycznego oraz budowę kanalizacji sanitarnej Spółka ma szansę na rozwój i dążenie do doskonalenia umiejętności w zakresie eksploatacji sieci wodno – kanalizacyjnej a także na zwiększenie współczynnika skanalizowania Miasta i tym samym zwiększenie liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.

Dokładna lokalizacja budowy nowej sieci kanalizacyjnej została zobrazowana na mapie.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


22.11.2017 r.

Rusza budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza.

W dniu 27.11.2017r ZWiK – Sochaczew Sp. z o. o. zaczyna budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza – skrzyżowanie z ulicą Sienkiewicza.

Generalnym Wykonawcą robót jest firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

Prace rozpoczniemy od budowy studni kanalizacyjnej na istniejącej sieci w ulicy Sienkiewicza. Zdecydowanie będzie to jedno z najtrudniejszych zadań tej inwestycji z uwagi na zapewnienie ciągłego przepływu i odbioru ścieków. Po posadowieniu studni w ulicy Sienkiewicza kanalizacja dalej będzie układana w kierunku ulicy Ks. Janusza. Przyłącza kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji będą również wykonywane w pasie drogowym przez ZWiK natomiast dalszy ciąg przyłączy na terenach prywatnych nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie.

W przypadku pytań w sprawie przyłączy kanalizacyjnych należy kontaktować się z Przedstawicielami ZWiK lub Generalnym Wykonawcą robót, którzy będą obecni na terenie budowy lub w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlałowskiej 7 bądź telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 37 lub 24.

Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.

Dokładna lokalizacja budowy nowej sieci kanalizacyjnej została zobrazowana na mapie.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


30.11.2017 r.

Prace związane z budową nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza trwają.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew pomimo nienajlepszych warunków atmosferycznych nadal prowadzi prace związane z budową nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza.

Generalnym Wykonawcą robót jest firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI.

Pierwsza studnia w pasie drogowym ulicy Sienkiewicza została już postawiona a przepływ ścieków został zapewniony. Dalej kanalizacja sanitarna budowana jest w ulicy Ks. Janusza. W tym koku planowana jest budowa kanalizacji na całym odcinku ulicy Ks. Janusza jednak wszystko zależy od warunków pogodowych.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji będą również wykonywane w pasie drogowym przez ZWiK natomiast dalszy ciąg przyłączy na terenach prywatnych nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie.

W przypadku pytań w sprawie przyłączy kanalizacyjnych należy kontaktować się z Przedstawicielami ZWiK lub Generalnym Wykonawcą robót, którzy są obecni na terenie budowy lub w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlałowskiej 7 bądź telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 37 lub 24.

Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


08.02.2018 r.

Agregat prądotwórczy gotowy do pracy!

Z uwagi na wystąpienie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II”, Spółka uzyskała zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa oraz zakup agregatu stacjonarnego dla potrzeb toniczni przy ulicy Gawłowskiej tuż przy kładce.

Stacjonarny agregat prądotwórczy zabezpiecza tłocznię w przypadku braku zasilania. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej agregat samoczynnie się uruchomi i zapewni ciągły przepływ ścieków z tłoczni zlokalizowanej przy kładce na Miejską Oczyszczalnię Ścieków.

Tłocznia ścieków przy kładce jest kluczową tłocznią z uwagi na swoją wydajność – musi zapewnić przepływ ścieków z całego osiedla Karwowo oraz Szpitala. Dlatego też tak istotne jest zapewnienie ciągłej dostawy energii elektrycznej bez żadnej przerwy.

Agregat działa w pełnej automatyce i jest wpięty do monitoringu ZWiK – system SCADA w którym na bieżąco można sprawdzić czy w danej chwili agregat pracuje też jest w stanie czuwania oraz sprawdzić pozom paliwa.

Dzięki pozyskanemu dofinasowaniu na zakup sprzętu specjalistycznego oraz budowę kanalizacji sanitarnej Spółka ma szansę na rozwój i dążenie do doskonalenia umiejętności w zakresie eksploatacji sieci wodno – kanalizacyjnej a także na zwiększenie współczynnika skanalizowania Miasta i tym samym zwiększenie liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


09.03.2018 r.

Budowa kanalizacji w ulicy Załamanej

W związku z poprawą warunków atmosferycznych „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. od dnia 12 marca br. przystąpi do kontynuacji prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Załamanej w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część II)”.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji będą wykonywane w pasie drogowym przez ZWiK natomiast dalszy ciąg przyłączy na terenach prywatnych nieruchomości właściciel posesji jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie.

Generalnym Wykonawcą robót jest firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI.

W przypadku pytań w sprawie przyłączy kanalizacyjnych można kontaktować się z Inspektorem Nadzoru ZWiK p. Magdaleną Kaczorowską tel. 662-296-467, Generalnym Wykonawcą robót, którzy są obecni na terenie budowy lub w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Informacje udzielane są również telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 24.

Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


13.04.2018 r.

Trwają prace związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Towarowej.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew nadal kontynuuje prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Towarowej. Prace są zrealizowane w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew- etap II część II”. W ramach tego zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 0,531 km oraz 1 sieciowa przepompownia ścieków. Mapa z lokalizacją sieci poniżej.

Generalnym Wykonawcą robót jest firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI.

Obecnie trwają prace w ulicy Towarowej a do zakończenia tego zadania konieczne jest posadowienie i uruchomienie przepompowni ścieków w ulicy Ks. Janusza. Prace planowo zakończą się 31.05.2018r. Jednak mamy nadzieję, iż PGE wykona wcześniej zasilenie do przepompowni i z nowej sieci kanalizacji sanitarnej będzie już można korzystać.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji są również wykonywane w pasie drogowym przez ZWiK natomiast dalszy ciąg przyłączy na terenach prywatnych nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie.

W przypadku pytań w sprawie przyłączy kanalizacyjnych należy kontaktować się z Przedstawicielami ZWiK lub Generalnym Wykonawcą robót, którzy są obecni na terenie budowy lub w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlałowskiej 7 bądź telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 37 lub 24.

Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


11.05.2018 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Janusza, Załamanej i Towarowej została zakończona.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Janusza, Załamanej i Towarowej dobiegła końca. Roboty budowlane zostały zakończone. Aby cały układ był sprawny trzeba uruchomić przepompownię ścieków w ulicy Ks. Janusza oraz dokonać formalności w Zakładzie Energetycznym. Wybudowana nowa sieć w całości będzie gotowa do pracy i przyjęcia ścieków z końcem maja. Oczywiście ścieki z tych ulic trafią do Miejskiej Oczyszczalni, gdzie nastąpi ich właściwe oczyszczanie.

W związku z powyższym „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew”Sp. z o. o. zaprasza Mieszkańców ulic Ks. Janusza, Załamanej dla których Spółka wybudowała przyłącza kanalizacji sanitarnej do granicy nieruchomości do wykonywania przyłączy na terenach prywatnych.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać na podstawie warunków technicznych, które można otrzymać w siedzibie Spółki przy ul. Rozlazłowskiej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, w środy do godz. 17:00. Warunki techniczne wydawane są bezpłatnie.

Przyłącze można wykonać siłami własnymi, zlecić firmie świadczącej tego typu usługi lub zlecić ZWiK.

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy umówić się na odbiór techniczny z pracownikami Działu Technicznego - telefonicznie pod nr tel. 46-862-82-30 wew. 37 lub osobiście w siedzibie Spółki.

Po zakończeniu robót należy dostarczyć do ZWiK geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą wybudowanego przyłącza. Odprowadzanie ściekówmoże być realizowane po podpisaniu umowy na odprowadzanie nieczystości płynnych.

Poniżej mapa wskazująca zakres wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

Spółka dziękuje wszystkim Mieszkańcom za cierpliwość i wyrozumiałość podczas prowadzenia robót.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej.


08.06.2018 r.

Kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej gotowe do pracy

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza, Załamanej „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zaprasza wszystkich Mieszkańców posiadających wykonane przyłącze do granicy nieruchomości do wykonywania przyłączy na terenach prywatnych. Wybudowana przez ZWiK sieć jest już gotowa do pracy i może obierać ścieki. Lokalizacja sieci wg mapy poniżej.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać na podstawie warunków technicznych, które otrzymają Państwo w siedzibie Spółki przy ul. Rozlazłowskiej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, w środy do godz. 17:00. Warunki techniczne otrzymają Państwo bezpłatnie. Bliższe informacje pod nr tel. 46-862-82-30 wew. 23 lub 24.

Przyłącze można wykonać siłami własnymi, zlecić firmie świadczącej tego typu usługi lub zlecić ZWiK.

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy umówić się na odbiór techniczny z pracownikami Działu Technicznego - telefonicznie pod nr tel. 46-862-82-30 wew. 24 lub osobiście w siedzibie Spółki.

Po zakończeniu robót należy dostarczyć do ZWiK geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą wybudowanego przyłącza. Odprowadzanie ścieków może być realizowane po podpisaniu umowy na odprowadzanie nieczystości płynnych.

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zaprasza do skorzystania z komfortu jakim jest przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej.


08.06.2018 r.

KANALIZACJA SANITARNA W UL. ZAŁAMANEJ I KS. JANUSZA GOTOWA DO PRACY!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprasza Mieszkańców ulicy Załamanej i Ks. Janusza do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.Z kanalizacji mogą korzystać wszyscy, którzy mają nieruchomości w jej zasięgu.

Do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na terenie prywatnym potrzebne są warunki techniczne wykonania przyłączy, które można otrzymaćw siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Informacje udzielane są również telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 24.

Zachęcamy do skorzystania z komfortu jakim jest odprowadzanie ścieków za pomocą systemu kanalizacyjnego.

Poniżej mapa obrazująca zakres wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


29.06.2018 r.

Kanalizacja sanitarna w ulicy Ks. Janusza i Załamanej gotowa do pracy

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza, Załamanej „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zaprasza wszystkich Mieszkańców posiadających wykonane przyłącze do granicy nieruchomości do wykonywania przyłączy na terenach prywatnych. Wybudowana przez ZWiK sieć jest już gotowa do pracy i może obierać ścieki. Lokalizacja sieci wg mapy poniżej.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać na podstawie warunków technicznych, które otrzymają Państwo w siedzibie Spółki przy ul. Rozlazłowskiej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, w środy do godz. 17:00. Warunki techniczne otrzymają Państwo bezpłatnie. Bliższe informacje pod nr tel. 46-862-82-30 wew. 23 lub 24.

Przyłącze można wykonać siłami własnymi, zlecić firmie świadczącej tego typu usługi lub zlecić ZWiK.

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy umówić się na odbiór techniczny z pracownikami Działu Technicznego - telefonicznie pod nr tel. 46-862-82-30 wew. 24 lub osobiście w siedzibie Spółki

Po zakończeniu robót należy dostarczyć do ZWiK geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą wybudowanego przyłącza. Odprowadzanie ścieków może być realizowane po podpisaniu umowy na odprowadzanie nieczystości płynnych.

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zaprasza do skorzystania z komfortu jakim jest przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej.